Welkom bij Tandprothetische Praktijk Noord Nederland in Assen

Privacy Verklaring / MDR

Privacyverklaring van Tandprothetische Praktijk Noord Nederland: 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en waarom wij deze gegevens gebruiken. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die iets over u zeggen. Ze zijn te herleiden tot uw persoon. 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • BSN nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekeraar
 • Medische gegevens*
 • Gebitssituatie/kleur tanden
 • Lichtfoto’s van gebit en gezicht 
 • Overige gegevens **

* Historie van vorige behandelingen, medische informatie en medicijngebruik

** Afspraken voor behandelingen worden genoteerd in een elektronische agenda met naam, behandelaar, tijdstip en reden.

Wij maken gebruik van cameratoezicht in de wachtruimte. Bij binnenkomst wordt u gewezen op het cameratoezicht in onze praktijk, deze camera beelden worden niet opgenomen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Doeleinden gegevensverwerking:

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om u op de juiste manier te kunnen behandelen.
 • Te vervaardigen werkstukken verbinden aan de juiste persoon binnen de praktijk.
 • Het afhandelen van uw betaling of het versturen van nota’s. 
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Voor de verlening van garantie en productgeschiedenis.
 • Alleen de mensen die betrokken zijn bij uw behandeling, garantievraag of productgeschiedenis hebben toegang tot uw gegevens en ook alleen voor zover zij dit nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • Voor de kwaliteit en de zorgverlening.

Om de hoge kwaliteit van onze behandelingen en producten te garanderen, hebben wij bepaalde processen en controlesystemen. Door middel van verschillende processen controleren wij of er op de juiste manier gewerkt wordt. Met de evaluaties van deze verschillende werkprocessen kunnen we onze processen verbeteren en onze medewerkers verder opleiden en trainen. In de rapportages van de evaluaties zijn geen patiëntgegevens terug te vinden. Uiteraard hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Onze medewerkers die betrokken zijn bij het verwerken van uw persoonsgegevens:

Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en of hebben contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennisnemen. Deze geheimhoudingsplicht geld ook voor tijdelijke medewerkers en stagiaires. Medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij schakelen derde partijen in ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening en of systemen die wij daarbij gebruiken. U kunt denken aan partijen die in onze opdracht een deel van de te vervaardigen werkstukken uitvoeren, zoals o.a. kaakchirurgen, ziekenhuizen, tandartsen, implantologen, frame laboratoria, frees laboratoria en collega-tandtechnische laboratoria. Maar ook leveranciers van bepaalde software of IT- systemen. Tandprothetische Praktijk Noord Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen. 

Bewaartermijnen:

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundig behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voor vloeien uit andere wetgeving. Op uw verzoek kunnen deze eerder vernietigd worden. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Uw rechten:

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens:

Wijzigingen in de privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.Verklaring Medical Device Regulations (MDR):

Tandprothetische Praktijk Noord Nederland te Assen aan de Nijverheidsweg 19 B

Verklaart hierbij in geval sprake is van vervaardiging van hulpmiddel onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR.

Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten.

Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met reden omklede verklaring voor te hebben.

Welkom bij Tandprothetische Praktijk Noord Nederland