Welkom bij Tandprothetische Praktijk Noord Nederland in Assen

Een second Opinion

Een second opinion is niet direct bedoeld als middel om een klacht te uiten en het geven van een oordeel over een al uitgevoerde behandeling, noch aan eventuele bemiddeling tussen eerste mening gever/ behandelaar en de patiënt door de second opinion gever.

Een second opinion is een onafhankelijke tweede mening over een gebitssituatie of een behandelplan waarover al een eerste mening bekend is.

Doelstelling van het verstrekken van een second opinion is de aanvrager behulpzaam te zijn bij zijn eigen menings- en/of besluitvorming ten aanzien van een gebitssituatie en/of een tandprothetisch behandelplan. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de second opinion gever het besluit neemt, maar dat de patiënt en zijn behandelaar, mede op basis van een second opinion, gezamenlijk hun mening kunnen vormen en hun uiteindelijke besluit kunnen nemen.

Geadviseerd wordt aan de aanvrager vooraf duidelijk uit te leggen wat second opinion inhoudt en wat hij ervan mag verwachten. Hierbij komen bijvoorbeeld aan de orde: inhoud, doel, kosten van een second opinion, de wijze van registratie en rapportage en de positie van de second opinion gever. De second opinion gever is in deze onafhankelijk, heeft geen direct belang bij het probleem van de aanvrager danwel de oplossing daarvan, onthoudt zich van opname van de betrokken patiënt in de praktijk en gaat niet over tot behandeling. Tenzij de patiënt hier uitdrukkelijk voor kiest.

De registratie van de second opinion vindt plaats in het patiëntendossier. De zorgvraag moet duidelijk in kaart worden gebracht en vastgelegd. Geadviseerd wordt om navraag te doen naar beschikbare aanvullende informatie, zoals röntgenfoto’s, modellen, behandelplan, etc. 

Met de aanvrager wordt besproken wat de bevindingen zijn. Tot slot kunnen mogelijke tandprothetische behandelingen worden aangegeven en zo nodig kunnen aan de aanvrager één of meerdere behandelvoorstellen nader worden toegelicht. Daarbij komen ook de consequenties aan de orde, zowel tandprothetisch als financieel alsook eventuele gezondheidsrisico’s voor de patiënt.

Geadviseerd wordt de second opinion schriftelijk vast te leggen en de aanvrager hiervan een afschrift te verstrekken. In geval van een verwijzing door een eerste mening gever, zal deze op de hoogte worden gebracht van de second opinion. Wanneer een patiënt zich op eigen initiatief tot de second opinion gever heeft gewend, zal bij voorkeur, maar alleen wanneer de patiënt hiervoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming verleent, de eerste mening gever worden gekend in het oordeel van de second opinion gever.

Voor het geven van een second opinion kan C28 (uitgebreid onderzoek ten behoeve van het opstellen van een behandelplan, inclusief het op schrift stellen en bespreken ervan) worden gedeclareerd. De noodzakelijke verrichtingen ten behoeve van de diagnostiek kunnen volgens UPT worden gedeclareerd.

Als de aanvrager klachten heeft over de gang van zaken bij het verkrijgen van een second opinion, kan hij zich wenden tot de klachtencommissie waarbij de second opinion gever is aangesloten. 

Welkom bij Tandprothetische Praktijk Noord Nederland